کفارۀ نزدیکی در حال احرام چیست؟
کفارۀ نزدیکی در حال احرام چیست؟

باسمه تعالی

اگر کسی از روی عمد و علم در حال احرام نزدیکی کند، باید یک بَدَنه کفاره بدهد. بدنه بنا بر احتیاط واجب، شتری است که پنج سال آن تمام شده باشد. اگر امکان آن نبود، هفت گوسفند کفاره دهد.

کد سایت fa6602
طبقه بندی موضوعی محرمات احرام