آیا نمی شود دختر غیر رشیده برای ازدواج با مادرش که قطعا با سن 40 ـ 50 سال رشیده است، مشورت کند و دیگر به پدر نگوید؟
با توجه به اینکه اگر دختر رشیده باشد، دیگر برای عقد نیاز به اذن و اجازۀ پدر ندارد، آیا نمی شود دختر با مادرش که قطعا با سن 40 ـ 50 سال رشیده است، مشورت کند و دیگر به پدر نگوید؟ مثلاً عقد موقت کرد برای آشنایی و بعد از مدتی همان عقد موقت را به پدر دختر بگوییم یا برای عقد دائم به وی اطلاع دهیم. از طرفی که پدر دختر آشنای ما هستند و به احتمال زیاد مخالفتی با ازدواج ما نمی کنند.

باسمه تعالی

برای اینکه ازدواج بدون اذن جایز و صحیح باشد، باید خود دختر رشیده باشد. بنابراین اگر دختر رشیده نیست باید اذن بگیرد و صرف مشورت با مادر یا اطلاع دادن به او باعث رشیده بودن دختر نمی شود. همچنین احتمال مخالف نکردن پدر هرچند قوی باشد، برای ازدواج دختر غیر رشیده بدون اذن پدر، کفایت نمی کند.

کد سایت fa6605