آیا دختر بعد از عقد موقت یا دائم می تواند همۀ مهریۀ خود را ببخشد و چیزی از مرد طلب نکند؟
آیا دختر بعد از عقد موقت یا دائم می تواند همۀ مهریۀ خود را ببخشد و چیزی از مرد طلب نکند؟

باسمه تعالی

زنی که مهریۀ خود را به شوهرش ببخشد، ان شاء الله مشمول ثواب فروانی خواهد شد که در روایات وارد شده است، بلکه این کار بعد عقد و قبل از دخول مستحب است.

 

 

کد سایت fa6606