آیا می توان در حکمی مثل تراشیدن ریش با ماشین که طبق نظر یک مرجع دیگر احتیاط واجب است به مرجع دیگری مثل آیت الله هادوی تهرانی که این حکم را احتیاط مستحب می داند رجوع کرد؟
آیا می توان در حکمی مثل تراشیدن ریش با ماشین که طبق نظر یک مرجع دیگر احتیاط واجب است به مرجع دیگری مثل آیت الله هادوی تهرانی که این حکم را احتیاط مستحب می داند رجوع کرد؟

باسمه تعالی

در تمامی مسائلی که مبتنی بر احتیاط واجب است، از جمله در همین مسأله رجوع به معظم له اشکال ندارد.
 

کد سایت fa6625
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید