آیا می توان در حکمی مثل تراشیدن ریش با ماشین که طبق نظر یک مرجع دیگر احتیاط واجب است به مرجع دیگری که این حکم را احتیاط مستحب می داند رجوع کرد؟
آیا می توان در حکمی مثل تراشیدن ریش با ماشین که طبق نظر یک مرجع دیگر احتیاط واجب است به مرجع دیگری که این حکم را احتیاط مستحب می داند رجوع کرد؟

باسمه تعالی

اگر مرجع دیگر فالاعلم باشد، رجوع به وی در احتیاطات واجب، جایز است و اگر مساوی باشد، در همۀ مسائل اعم از احتیاطات و فتاوای جایز است.

کد سایت fa6625
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید