آیا می توان در حکمی مثل تراشیدن ریش با ماشین که طبق نظر یک مرجع دیگر احتیاط واجب است به مرجع دیگری مثل آیت الله هادوی تهرانی که این حکم را احتیاط مستحب می داند رجوع کرد؟
آیا می توان در حکمی مثل تراشیدن ریش با ماشین که طبق نظر یک مرجع دیگر احتیاط واجب است به مرجع دیگری مثل آیت الله هادوی تهرانی که این حکم را احتیاط مستحب می داند رجوع کرد؟

باسمه تعالی

تقلید از معظم له و رجوع به ایشان در تمامی مسائل، چه در موارد احتیاط واجب و چه غیر آن، صحیح است.
 

کد سایت fa6625
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید