چند سال است که ازدواج کرده‌ام. در رابطۀ جنسی با همسر خود دارای دچار مشکل می‌شوم، آیا این امر موجب حالت عسر و حرج برای همسر بنده است؟
چند سال است که ازدواج کرده‌ام. در رابطۀ جنسی با همسر خود دارای نعوظ کامل هستم ولی در بعضی اوقات به علت نداشتن آمادگی روانی در انزال دچار مشکل می‌شوم، آیا این امر موجب حالت عسر و حرج برای همسر بنده است؟

باسمه تعالی

به این مقدار که در سؤال آمده است، عسر وحرج نیست.

کد سایت fa6635