ارتداد پدر و مادر و برادر من برایم کاملاً ثابت شده است. چطور در این خانه غذا بخورم چون مادرم غذاها را درست می کند و در حال درست کردن غذاها رطوبت دست ایشان به غذاها می رسد؟
ارتداد پدر و مادر و برادر من برایم کاملاً ثابت شده است. از شما راهکاری می خواهم که نجاست سرایت کننده از آن ها برای نمازهایم مشکل ایجاد نکند و توضیح دهید چطور در این خانه غذا بخورم چون مادرم غذاها را درست می کند و برای من مشخص است که در حال درست کردن اکثر غذاها رطوبت دست ایشان به غذاها می رسد. قادر نیستم از خانواده جدا شوم و اگر غذاهای مادرم را نخورم مادرم ناراحت و حتی آزار و اذیت می شود. ضمناً توضیح دادن این موضوع (نجس بودن کافر) به خانواده اصلاً به صلاح نیست و موجب مشکلات شدید خانوادگی می شود.

باسمه تعالی

ارتداد یک فرد به سادگی قابل اثبات نیست و به علم و تخصص نیاز دارد و معمولاً جز توسط فقیه جامع الشرایط یا مجتهد متجزی در امور قضایی و کیفری، آن هم پس از بررسی دقیق ممکن نیست. بنابراین به صرف مشاهدۀ علائمی نمی توان فرد دیگری را مرتد دانسته، احکام مرتد را بر او مترتب کرد و تا وقتی مرتد شدن فردی محرز نشده است، وی مسلمان شمرده می شود و احکام مسلمان را دارد.

 

کد سایت fa6645
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات|ارتداد