به لحاظ فقهی تربیت فرزند وظیفۀ شرعی پدر است یا مادر؟ و وجوب تربیت، شامل چه اموری می شود؟
به لحاظ فقهی تربیت فرزند وظیفۀ شرعی پدر است یا مادر؟ و وجوب تربیت، شامل چه اموری می شود؟

باسمه تعالی

1. تربیت فرزند وظیفۀ مشترک بین پدر و مادر است به این معنا که بر هریک از والدین واجب عینی است بخشی از امر تربیت فرزند را که متناسب جایگاهش در خانواده است ـ جایگاه پدری یا مادری ـ را بر عهده بگیرند و انجام وظیفه توسط یکی، تکلیف دیگری را ساقط نمی کند.

2. اگر در تربیت فرزند بین پدر و مادر اختلاف سلیقه و دیدگاه وجود داشته باشد و نتوانند با مشورت به یک نظر مشترک برسند، نظر پدر مقدم می شود؛ مگر اینکه دیدگاه وی مخالف با دین یا احکام دینی باشد.

3. در تربیت فرزند، باید ضمن آموزش اعتقادات، اخلاق اسلامی و احکام شرعی، باور و التزام عملی به این آموخته ها را در او ایجاد و تقویت کند.

کد سایت fa6651