آیا مقلد مرجعی که تبعض تقلید و عدول در تقلید را جایز نمی داند، می تواند در همین دو مسأله فتوای معظم له را ملاک عمل قرار دهد و آیا بدین ترتیب عدول و تبعض برای او جایز می شود؟
آیا مقلد مرجعی که تبعض تقلید و عدول در تقلید را جایز نمی داند، می تواند در همین دو مسأله فتوای معظم له را ملاک عمل قرار دهد و آیا بدین ترتیب عدول و تبعض برای او جایز می شود؟

باسمه تعالی

تقلید برای این فرد در این مسأله و سایر مسائل از معظم له جایز است. از این رو حسب نظر ایشان تبعض در تقلید در بین مجتهدان مساوی برای وی جایز است؛ هرچند بهتر است از یک نفر تقلید کند.

کد سایت fa6652
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید