اگر منی مرد به داخل بدن زن ریخته شود، در پشت یا در واژن، آیا پس از خارج شدن نیاز به غسل مجدد است؟
اگر منی مرد به داخل بدن زن ریخته شود، در پشت یا در واژن، آیا پس از خارج شدن نیاز به غسل مجدد است؟

باسمه تعالی

خروج منی مرد از بدن زن باعث جنابت زن نمی شود و غسل بر زن واجب نمی شود.

کد سایت fa6654
طبقه بندی موضوعی اغسال