آیا اگر آزادی بنده ای را بکشد قصاص و کشته می شود؟
باتوجه به آیه ١٧٨ سوره بقره که درباره قصاص صحبت می کند و حدیث نبوی که می فرماید خون تمام مسلمین برابر است و این که در کتب سیره نوشته شده است که پیامبر آزادی که بنده ایی را می کشت قصاص می کرد و یک حدیث نبوی که در کتاب ابن رشد اندلسی بدایة المجتهد آمده و از پیامبر نقل می کند که ایشان فرمودند: «کسی که عبد خود را بکشد او را بکشید» آیا اگر آزادی بنده ایی را بکشد قصاص و کشته می شود؟

باسمه تعالی

خیر، آزاد در مقابل کشتن عمدی برده قصاص نمی شود و فقط دیه بر عهدۀ قاتل می آید. ادلۀ این حکم در کتاب های فقهی مفصل بررسی شده است.

کد سایت fa6668
طبقه بندی موضوعی قصاص