از 13یا12سالگی علایم بلوغ در من ظاهر شد. گفته اید که روزه و نماز برای من واجب است؛ ولی من چون نمی دانستم؛ نه نماز خواندم و نه روزه گرفتم. حالا گرفتن این همه روزه و خواندن چند سال نماز برایم سخت است. حکم این مساله و وظیفه ی من چیست؟
از 13یا12سالگی علایم بلوغ در من ظاهر شد. گفته اید که روزه و نماز برای من واجب است؛ ولی من چون نمی دانستم؛ نه نماز خواندم و نه روزه گرفتم. حالا گرفتن این همه روزه و خواندن چند سال نماز برایم سخت است. حکم این مساله و وظیفه ی من چیست؟

باسمه تعالی

1. باید نماز و روزه ها را قضا کنید.

2. چون نمی دانستید و احتمال نمی دادید که بالغ شده باشید، افطار روزه های شما کفاره ندارد.

کد سایت fa667 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی نماز قضا|احکام روزه قضا