نحوۀ ازدواج دو خواهرى که به هم چسبیده هستند و قابل جداشدن نیستند و اگر ازدواج نکنند به گناه مى افتند، چیست؟
نحوۀ ازدواج دو خواهرى که به هم چسبیده هستند و قابل جداشدن نیستند و اگر ازدواج نکنند به گناه مى افتند، چیست؟

باسمه تعالی

1. ازدواج هر یک از این دو خواهر دوقلو به صورت تنهایی با یک مرد جدا جایز و صحیح است و برخی از آثار شرعی ازدواج بدون اشکال برایشان وجود دارد؛ مثلاً شوهر هریک از این خواهرها به همان خواهر و مادرشان محرم است یا هریک از این خواهرها از شوهر خودش به عنوان زوجه ارث می برد. حتی روابط جنسی نیز با رعایت موازین شرعی جایز است و فقط در صورتی که منجر به کارهای حرامی مانند لمس خواهر دیگر و نگاه حرام به او یا تحریک شهوتش شود، برایشان جایز نیست.

2. در صورتی این خواهران دوقلو نتوانند روابط جنسی مشروع و به دور از محرمات پیش گفته با شوهرانشان داشته باشند و اگر بخواهند این روابط را به کلی ترک کنند، به گناه می افتند، احتیاط واجب آن است که روابط جنسی هریک با شوهرش، هم زمان با روابط جنسی خواهر دیگر با شوهرش باشد.

پرواضح است که این حکم تا زمانی است که امکان جدا شدن این دوقلوها وجود نداشته باشد.

کد سایت fa6679