خانمی در زمان حیات شوهرش جهت راحتی حضورش در کلاس خصوصی درس استاد، دختر ۱۰ ساله خود را با اذن پدر دختر و بدون اطلاع دختر صیغۀ موقت یک ساعته می‌نماید تا با استاد محرم شود. آیا این محرمیت دائمی است و این خانم نمی‌تواند بعد از فوت شوهر با استاد خود ازدواج نماید؟
خانمی در زمان حیات شوهرش جهت راحتی حضورش در کلاس خصوصی درس استاد، دختر ۱۰ ساله خود را با اذن پدر دختر و بدون اطلاع دختر صیغۀ موقت یک ساعته می‌نماید تا با استاد محرم شود. آیا این محرمیت دائمی است و این خانم نمی‌تواند بعد از فوت شوهر با استاد خود ازدواج نماید؟ حکم این مسأله در فرضی که دختر رشیده باشد، چگونه است؟

باسمه تعالی

1. از آنجا که دختر این خانم به هنگام عقد موقت، 10 ساله و بالغ بوده است، اذن و رضایت او به این عقد برای صحت عقد و ترتب آثار آن و در نتیجه محرمیت مادر با استاد لازم بوده است. بنابراین به دلیل عدم اذن قبلی دختر، عقد مزبور به اصطلاح فضولی واقع شده است و اگر دختر به عقد انجام شده رضایت دهد، آثار آن مانند محرمیت بین مادرش و استاد ثابت است و آن خانم نمی تواند بعد از فوت شوهر خود با استاد ازدواج کند.

2. در اینکه عقد دختر بالغ بدون اذن و اجازۀ خودش صحیح نیست، فرقی بین دختر رشیده و غیر رشیده نیست.

کد سایت fa6683