آیا محرم کردن دخترم به مدت یک دقیقه به شوهر سابق همسرم به جهت محرم شدن فرزندان نوعی کلاه شرعی محسوب نمی شود؟ آیا اذن من کافی است یا دخترم هم باید رضایت بدهد؟
اینجانب فرزند دختر دارم حاصل ازدواج اولم است و در آستانۀ نه سالگی قرار دارد. با شخصی ازدواج کرده ام که فرزند پسر ۸ ساله دارد. ارتباط فرزندان ما بسیار خوب است اما موضوع نامحرم بودن آن ها مرا به شدت عذاب می دهد. آیا محرم کردن دخترم به مدت یک دقیقه به شوهر سابق همسرم به جهت محرم شدن فرزندان نوعی کلاه شرعی محسوب نمی شود؛ چون من قصد ندارم فرزندم را به عقد شوهر سابق همسرم در بیاورم (یا پدربزرگ فرزند همسرم) و نیت قلبی من محرم شدن این دو به هم است تا بعداً مشکلی پیش نیاید. چنین عقدی صحیح است در حالی که نیت اصلی چیز دیگری است؟ آیا اذن من کافی است یا دخترم هم باید رضایت بدهد؟

باسمه تعالی

1. در ازدواج موقت، کوتاه نبودنِ مدت، شرط نیست اما طوری کوتاه نباشد که عرفاً گفته شود، عقدی صورت نگرفته است.

2. ازدواج دختر نابالغ با اذن پدر و با رعایت مصلحت دختر جایز و صحیح است و رضایت دختر لازم نیست.

3. ازداوج گفته شده در سؤال صحیح است و آنچه به عنوان عدم قصد بیان شده، در حقیقت نوعی شرط ارتکازی (ذهنی) در ضمن عقد است که طرفین برخی آثار ازداوج مانند دخول و استمتاع را از طرف شوهر سلب کرده اند.

کد سایت fa6691