حکم شرعی ازدواج موقت بدون دخول با خانمی که باکره نیست و بالغ و رشیده است چیست؟ آیا می توان با این خانم رابطه جنسی بدون دخول داشت، مثلاً به صورت نوازش و لاپایی و ...؟ آیا نگه داشتن عده بر این خانم واجب است؟
حکم شرعی ازدواج موقت بدون دخول با خانمی که باکره نیست و بالغ و رشیده است چیست؟ آیا می توان با این خانم رابطه جنسی بدون دخول داشت، مثلاً به صورت نوازش و لاپایی و ...؟ آیا نگه داشتن عده بر این خانم واجب است؟

باسمه تعالی

1. ازدواج موقت با این خانم و برقراری به همراه روابط جنسی اعم از دخول و ... یا بدون روابط جنسی اشکال ندارد.

2. اگر دخولی انجام نشود، عده ندارد.

کد سایت fa6697
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه|احکام عده