لمس موی مرد نامحرم توسط زن که به قصد لذت نباشد و برخوردی با سر نامحرم نباشد، چه حکمی دارد؟
لمس موی مرد نامحرم توسط زن که به قصد لذت نباشد و برخوردی با سر نامحرم نباشد، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

لمس موی مرد نامحرم با قصد لذت باشد یا بدون قصد لذت، همراه با برخورد به سر او باشد یا بدون آن، حرام است؛ مگر آنکه غرض عقلائی مشروعی مانند درمان مطرح باشد که در این صورت بدون قصد لذت اشکال ندارد.

کد سایت fa6707
طبقه بندی موضوعی احکام لمس و نگاه کردن