آیا لایک کردن عکس بعضی از اطرافیان و آشنایان که ممکن است مقداری حجاب رعایت نشده باشد بدون قصد لذت و تأیید و مفسده اشکالی دارد؟
آیا لایک کردن عکس بعضی از اطرافیان و آشنایان که ممکن است مقداری حجاب رعایت نشده باشد بدون قصد لذت و تأیید و مفسده اشکالی دارد؟

باسمه تعالی

لایک کردن چنین عکس هایی اشکال ندارد، مگر آنکه در نظر عرف تأیید گناه آن فرد به حساب آید یا خود وی قصد تأیید گناه را داشته باشد، هرچند عرف این کار را تأیید گناه به حساب نیاورد.

کد سایت fa6731
طبقه بندی موضوعی احکام لمس و نگاه کردن