کسی نذری را برای روز خاص در ماه محرم نیت کرده است و می خواهد زودتر نذر خود را بجا بیاورد، آیا اشکال دارد؟
کسی نذری را برای روز خاص در ماه محرم نیت کرده است و می خواهد زودتر نذر خود را بجا بیاورد، آیا اشکال دارد؟

باسمه تعالی

اگر در نذرش روز خاصی را برای ادای نذر تعیین کرده باشد، نمی تواند زودتر انجام دهد.

کد سایت fa6739
طبقه بندی موضوعی احکام نذر و عهد