زن از شوهرش طلاق می گیرد و بعد از عده با شخص دیگری ازدواج می کند. بعد معلوم می شود که شوهر در عده رجوع کرده ولی به زن نگفته است. آیا ازدواج دوم باطل است و حرمت ابدی ثابت است؟
زن از شوهرش طلاق می گیرد و بعد از عده با شخص دیگری ازدواج می کند. بعد معلوم می شود که شوهر به قصد آزار زن و یا هر دلیل دیگری در عده رجوع کرده ولی به زن نگفته است. آیا ازدواج دوم باطل است و حرمت ابدی ثابت است؟ فرقی است بین اینکه شوهر اول شاهد داشته باشد بر رجوع خود یا خیر؟

باسمه تعالی

1. بر فرض که شرعاً ثابت شود شوهر اول رجوع کرده است، با توجه به اینکه زن و شوهر دوم اطلاع نداشتند زن در واقع شوهر دار است، اگر با هم نزدیکی نکرده باشند، حرمت ابدی به وجود نیامده است ولی ازدواجشان باطل است اما اگر نزدیکی کرده باشند، بر یکدیگر حرام ابدی شده اند.

2. با وجود دو شاهد با شرایط شرعی اش، ادعای شوهر اول ثابت می شود.