شوهر زنش را طلاق می دهد و زن بعد از عده با شخص دیگری ازدواج می کند. بعد معلوم می شود که زوج اول یا وکیل او طلاق را صحیح انجام نداده است. حکم ازدواج دوم چیست؟ آیا حرمت ابدی ثابت است؟
شوهر زنش را طلاق می دهد و زن بعد از عده با شخص دیگری ازدواج می کند. بعد معلوم می شود که زوج اول یا وکیل او طلاق را صحیح انجام نداده است. حکم ازدواج دوم چیست؟ آیا حرمت ابدی ثابت است؟

باسمه تعالی

بر فرض که طلاق به صورت صحیح و شرعی جاری شده باشد، با توجه به اینکه زن و شوهر دوم اطلاع نداشتند زن در واقع شوهر دار است، اگر با هم نزدیکی نکرده باشند، حرمت ابدی به وجود نیامده است ولی ازدواجشان باطل است اما اگر نزدیکی کرده باشند، بر یکدیگر حرام ابدی شده اند.