اگر دختری تا 12 سالگی قاعدگی نداشته باشد، آیا مکلف محسوب می شود؟
اگر دختری تا 12 سالگی قاعدگی نداشته باشد، آیا مکلف محسوب می شود؟

باسمه تعالی

با توجه به اینکه نه سال تمام قمری از سنش گذشته است، بالغ و مکلف شمرده می شود.

کد سایت fa6747
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید