پدر کنتور آب را دستکاری کرده است. آیا لازم است به ادارۀ آب اطلاع دهد؟ تکلیف غسل و وضوی فرزند چیست؟ استفاده از آب برای آشامیدن چه حکمی دارد؟
پدر کنتور آب را دستکاری کرده است ولی فرزند راضی نیست و تذکر داده است، ولی عمل نشده است. آیا لازم است به ادارۀ آب اطلاع دهد تا جلوی کار پدر را بگیرند؟ تکلیف غسل و وضوی فرزند چیست؟ استفاده از آب برای آشامیدن چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. دستکاری کنتور خلاف شرع و منکر است و در صورت وجود شرایط، نهی از منکر لازم است. در صورتی که ادارۀ آب، یک شرکت خصوصی است و آب نیز جز اموال این شرکت محسوب می شود، اطلاع دادن به این اداره واجب نیست در غیر این صورت بنا بر احتیاط واجب باید اطلاع دهد.

2. غسل و وضوی فرزند صحیح است.

3. استفاده از آن آب برای آشامیدن جایز است؛ هرچند پدر ضامن مبلغ آب بهای واقعی است.