آیا نماز والدین را می توانیم هر وقت انجام دهیم یا زمان خاصی داشته باشیم؟ و آیا حتی اگر آن ها هنوز زنده هستند، می توانیم آن را انجام دهیم؟
چطور نماز والدین را انجام دهیم؟ آیا می توانیم هر وقت آن را انجام دهیم یا زمان خاصی داشته باشیم؟ و آیا حتی اگر آن ها هنوز زنده هستند، می توانیم آن را انجام دهیم؟

باسمه تعالی

بعد از فوت والدین، می توانید نماز قضای آن ها را بجا آورید و لازم نیست در ساعات یا روزهای مشخصی خوانده شود و اگر ترتیب قضا شدن آن ها را می دانید، بنا بر احتیاط مستحب به همان ترتیب بجا آورید.

کد سایت fa6760
طبقه بندی موضوعی نماز قضا|رابطه با والدین