من فرهنگی بازنشسته هستم یکی از فرزندانم به من کمک هایی می کند اما نماز نمی خواند و اعتقاد زیادی به آخرت ندارد. وظیفه من در رابطه با این کمک از نظر شرعی چیست؟
من فرهنگی بازنشسته هستم یکی از فرزندانم به من کمک هایی می کند اما نماز نمی خواند و اعتقاد زیادی به آخرت ندارد. وظیفه من در رابطه با این کمک از نظر شرعی چیست؟

باسمه تعالی

ظاهراً مقصود شما کمک های مالی است. استفاده از این کمک های برای شما اشکال ندارد.

کد سایت fa6775
طبقه بندی موضوعی رابطه با والدین|صله رحم