آیا برگزاری مسابقه برای آقایان بر روی سن، در جشن هایی مثل جشن ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه که در دانشگاه برگزار می گردد در حضور دانشجویان دختر، اشکال شرعی دارد؟
آیا برگزاری مسابقه برای آقایان بر روی سن، در جشن هایی مثل جشن ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه که در دانشگاه برگزار می گردد در حضور دانشجویان دختر، اشکال شرعی دارد؟

باسمه تعالی

اگر همراه با فعل یا قول حرامی نباشد و مفسده ای بر آن مترتب نشود، اشکالی ندارد.

کد سایت fa678