با توجه به وکالتی که در بخشش مدت از طرف شوهرم داشتم، بقیۀ مدت عقد موقت را به خودم بخشیدم. آیا پس از این کار، می توانم مهریه ام را نبخشم؟
با توجه به وکالتی که در بخشش مدت از طرف شوهرم داشتم، بقیۀ مدت عقد موقت را به خودم بخشیدم. آیا پس از این کار، می توانم مهریه ام را نبخشم؟

باسمه تعالی

مهریه نوعی دین است که بعد از عقد بر ذمۀ شوهر آمده است و با بخشش مدت عقد، از بین نمی رود و واجب هم نیست که بعد از بخشش مدت، مهریه را ببخشید.

کد سایت fa6781
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه