بر فرض که با وجود یک غرض عقلائی کاشت ناخن انجام دادیم، آیا وضو با وجود آن جبیره است و چگونه باید وضو بگیریم؟
بر فرض که با وجود یک غرض عقلائی کاشت ناخن انجام دادیم، آیا وضو با وجود آن جبیره است و چگونه باید وضو بگیریم؟

باسمه تعالی

به صورت عادی وضو بگیرد و همین که آب به ظاهر ناخن های مصنوعی برسد، کفایت می کند و این خود نوعی وضوی جبیره است.

کد سایت fa6796
طبقه بندی موضوعی وضو