اگر انسان گناهی را تکرار کند و بر انجام آن اصرار بورزد و بعدا واقعا پشیمان شود و توبه کند ولی بار دیگر آن گناه را تکرار کند، آیا در این صورت خداوند انسان را باز هم می بخشد؟
اگر انسان گناهی را تکرار کند و بر انجام آن اصرار بورزد و بعدا واقعا پشیمان شود و توبه کند ولی بار دیگر آن گناه را تکرار کند، آیا در این صورت خداوند انسان را باز هم می بخشد؟

باسمه تعالی

1. راه توبه هیچگاه بسته نیست. صد بار اگر توبه شکستید، باز آیید. البته سعی کنید گناه نکنید.

کد سایت fa680 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی توبه