آیا امکان رجوع به فتوای سایر مجتهدین باید طبق اصول خاصی باشد؟
آیا امکان رجوع به فتوای سایر مجتهدین باید طبق اصول خاصی باشد؟

باسمه تعالی

در مواردی که مجتهدان مساوی باشند، می توان برخی از مسائل را از یکی و برخی مسائل را از دیگری و مسائلی را هم از نفر سوم و همین طور ... تقلید کرد؛ هرچند بهتر است در همۀ مسائل از یک نفر تقلید کند. در فرض تساوی مجتهدان فرقی نیست که مسأله مبنی بر احتیاط واجب باشد یا مبنی بر فتوا.

در مواردی که مرجع تقلید در یک مسأله، احتیاط واجب کرده است، می تواند با رعایت الاعلم فالاعلم به مرجع تقلید دیگر رجوع کند؛ یعنی به مرجعی رجوع کند که در رتبۀ علمی بعد از مرجع اول قرار دارد و به عبارت دیگر اگر مرجع فعلی نبود، او اعلم شمرده می شد.

کد سایت fa6801
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید