اگر کسی قائل به اعلمیت مرجعی باشد و این مرجع یک فتوای شاذ و نادر بر خلاف فتوای مشهور فقها دهد، آیا از فتوای شاذ پیروی کند یا از فتوای مشهور فقها؟
اگر کسی قائل به اعلمیت مرجعی باشد و این مرجع یک فتوای شاذ و نادر بر خلاف فتوای مشهور فقها دهد، آیا از فتوای شاذ پیروی کند یا از فتوای مشهور فقها؟

باسمه تعالی

مقلد باید به فتوای مرجع تقلید اعلم عمل کند؛ هرچند خلاف مشهور یا شاذ باشد؛ البته اگر مرجع اعلم در آن مسأله احتیاط واجب کرده است می تواند به نظر مرجع فالاعلم رجوع کند. همچنین اگر فتوای مرجع اعلم برخلاف احتیاط باشد و نظر مراجع دیگر مطابق احتیاط باشد، می تواند به نظر دیگران که مطابق احتیاط است، عمل کند.

کد سایت fa6809
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید