مردی که گاهی نفقه و خرجی همسرش را به خاطر وضع بد مالی نمی پردازد، آیا اگر با پول قرض کردن از دیگران به سفر کربلا برود، شرعاً درست است؟
مردی که وضع مالی خوبی ندارد و زندگیشان در مضیقه است و گاهی نفقه و خرجی همسرش را به خاطر وضع بد مالی نمی پردازد، آیا اگر با پول قرض کردن از دیگران به سفر کربلا برود، شرعاً درست است؟

باسمه تعالی

1. اگر قرض دهنده پول مزبور را صرفاً جهت مصرف در کربلا داده باشد، شوهر نمی تواند این پول را خرج نفقۀ همسر و فرزندان کند و باید به مصرف سفر کربلا برسد.

2. اگر قرض مزبور مشروط به مصرف خاصی نباشد، بر شوهر واجب است تا وقتی که نفقۀ همسر و فرزندان را تأمین نکرده است، آن را در جهت امور مستحب مانند سفر به کربلا هزینه نکند و اگر به کربلا برود، سفرش سفر معصیت و گناه است و باید نمازش را در این سفر کامل بخواند! البته اعمال عبادی وی در این سفر صحیح است، چه واجب باشند مثل نمازهای یومیه و چه مستحب مثل نماز زیارت.

کد سایت fa6815