آیا گفتن «بسم علی» یا «بسم محمد» به جای کلمۀ «بسم الله» جایز است؟
می دانیم گفتن «یا علی به من کمک کن» و مثل این حرف ها جائز است. آیا گفتن «بسم علی» یا «بسم محمد» به جای کلمۀ «بسم الله» جایز است؟

باسمه تعالی

اگر از گفتن بسم علی یا بسم محمد معنایی مثل معنای یا الله و بسم الله قصد شود و برای آن بزرگواران مستقل از ذات الاهی قدرتی قائل باشد، جایز نیست ولی اگر از گفتن آن عبارات، همین معنای «یا علی به من کمک کن» و «یا محمد به من کمک کن» اراده شده باشد و در حقیقت از این بزرگواران به عنوان واسطه در کمک الاهی نام برده می شود، این کار حرام نیست؛ البته در صورتی که همین مقدار هم زمینۀ ایجاد بدعت را فراهم کند، جایز نیست، بلکه بهتر است در هر حال از گفتن این عبارات پرهیز کند.

کد سایت fa6816
طبقه بندی موضوعی اعتقادات