اگر زن نماز نمی خواند یا حجاب نمی پوشد یا موارد دیگر که گناه می کند، آیا شوهر می تواند او را بزند؟
اگر زن نماز نمی خواند یا حجاب نمی پوشد یا موارد دیگر که گناه می کند، آیا شوهر می تواند او را بزند؟

باسمه تعالی

زن و شوهر در مسألۀ نماز، روزه و هر واجب یا حرامی، در صورت وجود شرایط شرعی، باید یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند و علاوه بر این، بسیار پسندیده است که همدیگر را به خوبی‌ها دعوت کنند و عواقب کارهای ناپسند را با تذکر و نصیحت، به زبان ملایم و محبت آمیز گوشزد نمایند. بنابراین مرد نمی تواند همسرش را به صورت مستقیم مجبور به حجاب و نماز کند؛ اما می تواند به زن بگوید در صورتی اجازۀ خروج از منزل دارد که حجاب شرعی را رعایت کند یا نماز را بجا آورد ولی در هر حال حق زدن ندارد.