آیا کاشت ناخن باعث باطل شدن روزه گرفتن می شود؟
آیا کاشت ناخن باعث باطل شدن روزه گرفتن می شود؟

باسمه تعالی

کاشت ناخن روزه را باطل نمی کند.

کد سایت fa6820
طبقه بندی موضوعی احکام مبطلات روزه