اگر فرد کاری کرد و قصد ترساندن دیگری را نداشت ولی طرف مقابل ترسید و سکته کرد و مرد، این مرگ عمد است یا شبه عمد یا خطا؟
شخصی شب ها خوابش نمی برد و یا به سختی می خوابید و یا کابوس می دید. تصمیم می گیرد برود پیش دعانویس و می گوید مشکل من این است که شب ها خواب راحت ندارم چکار کنم؟ دعانویس هم به ایشان می گوید چون روح تو در برزخ گیر کرده است، باید بروی غسال خانه تا تو را مثل مرده ها بشورند تا روحت آرامش پیدا کنه و تو راحت می شوی. ایشان هم می رود غسال خانه و به غسال می گوید : جناب شما من را بشور و فکر کن من مرده ام و هر چقدر دستمزدت باشد، من 2 برابر می دم. غسال هم که داشت مرده ای را می شست، به او می گوید باشد. روی آن تخته سنگ دراز بکش تا من این را بشورم و بیام. طرف هم این کار را می کند. غسال مرده را شست و کفن پیچش کرد و می گذارد روی تخته سنگ و وقتی می خوادهد این آقا را بشورد، این آقا به او می گوید با این لیف مرا نشور که الآن مرده را با آن شستی. غسال هم می رود در اتاق دیگر تا لیف بیاورد و همین لحظه خانواده آن مرحوم میایند تا جنازۀ عزیزشان را ببرن و می بینند غسال نیست و می گویند غسال کو؟ که ناگهان این آدم دستش بلند می شود و اشاره می کند که غسال رفته لیف بیاورد. یکی از بستگان مرحوم همان جا سکته می کند و می میرد و یکی دیگر که می خواهد فرار کند، سرش می خورد به طاق بالای درب و ضربه مغزی می شود. به نظر شما مرگ این افراد عمد محسوب می شود یا شبه عمد یا خطای محض؟

باسمه تعالی

اساساً قتل به این فرد نسبت داده نمی شود و هیچ یک از احکام قتل عمد یا شبه عمد یا خطا در مورد وی مترتب نمی شود.

کد سایت fa6829
طبقه بندی موضوعی قصاص