می دانیم که در فتوی، مقلد باید از مرجع تقلید خودش تقلید کند. آیا در حکم نیز همین طور است یا باید از ولایت فقیه تقلید کرد؟
می دانیم که در فتوی، مقلد باید از مرجع تقلید خودش تقلید کند. آیا در حکم نیز همین طور است یا باید از ولایت فقیه تقلید کرد؟

باسمه تعالی

1. معمولاً گفته می شود در فتوا باید تقلید کرد و در حکم باید اطاعت کرد.

2. فتوا مربوط به شأن افتای فقیه است. در مسائل فردی مکلف باید از مجتهد اعلم تقلید کند؛ یعنی عملش باید مطابق نظر آن مرجع باشد. در مسائل اجتماعی و حکومتی همۀ مکلفان حتی آن ها که در غیر این مسائل از مجتهد دیگری تقلید می کنند، باید از مجتهد حاکم تقلید کنند. همچنین در مسائل اجتماعی و حکومتی باید فتاوای مجتهد حاکم ملاک صدور احکام قضایی و وضع قوانین و مقررات قرار گیرد.

3. حکم مربوط به شأن ولایت یک فقیه است و اگر مجتهد جامع الشرایط که دارای ولایت است، حکمی صادر کند، برای همه یعنی مقلدینش و غیر مقلدین و حتی فقهای جامع الشرایط دیگر و حتی فقیه حاکم، نافذ است؛ البته در مسائل اجتماعی و حکومتی، صرفاً حکم مجتهد حاکم نافذ است و سایر فقهای جامع الشرایط نمی تواند در این حوزه حکم کنند.

کد سایت fa6830