با توجه به اینکه حسینیه‌‌ها در بیشتر روزهای سال مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، آیا واقف می‌تواند از ابتدا مکانی را با عنوان «حسینیه» در محرم و صفر و به عنوان «ورزشگاه» یا «پارک عمومی» در مابقی ماه‌ها، وقف کند؟
با توجه به اینکه حسینیه‌‌ها در بیشتر روزهای سال مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، آیا واقف می‌تواند از ابتدا مکانی را با عنوان «حسینیه» در محرم و صفر و به عنوان «ورزشگاه» یا «پارک عمومی» در مابقی ماه‌ها، وقف کند؟

باسمه تعالی

اگر ورزشگاه بودن یا پارک بودن، در نظر عرف هتک حسینیه شمرده نشود، وقف به صورت یاد شده صحیح است و باید این مکان طبق مفاد وقف در جهاتی که برای آن وقف شده است، استفاده شود.

کد سایت fa6833
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه وقف