آیا تکرار استخاره جایز است؟
سؤال دوم در باب استخاره، گفته شده است تکرار استخاره مجاز نیست مگر با تغییر شرایط. من متوجه این تغییر شرایط نمی شوم، به طور مثال من در ازدواج با فردی دچار تحیر بودم و استخاره کردم که عالی آمد و دو ماه بعد استخاره کردم و این بار بد آمد. در طی این دو ماه شرایط کاری من تغییر کرده بوده و قراردادهایی منعقد شده بوده که الزاماً با ازدواج همگونی نداشتند. اما خوب فرد مورد نظر همان بود، آیا اینجا شرایط تغییر کرده است؟ من با توجه به یکسان بودن فرد یا موضوع، این تعییر شرایط را چندان درک نمی کنم.

باسمه تعالی

در صورت تغییر در شرایط و جزئیات یک موضوع یا زمان و مکان انجام یک کار، تکرار استخاره مجاز است. برای مثال شخصی با توجه به زمان، مکان و شرایط شغلی برای موضوعی استخاره می گیرد اما بعد از مدتی مثلاً مکان یا شرایط شغلی یا جزئیات آن ها تغییر می کند، در اینجا می تواند استخاره را تکرار کند.

کد سایت fa6836
طبقه بندی موضوعی قرآن