اگر شخصی بخواهد امتیاز وام مسکن را به دیگری واگذار کند ولی برای این کار چاره ای جز این نباشد که خانه را با وام ابتدا خودش بخرد و بعد با وام به دیگری منتقل کند، آیا حرام شرعی انجام داده است؟
اگر شخصی بخواهد امتیاز وام مسکن را به دیگری واگذار کند ولی برای این کار چاره ای جز این نباشد که ابتدا خودش خانه را با وام بخرد و بعد با وام به دیگری منتقل کند، آیا حرام شرعی انجام داده است؟

باسمه تعالی

خرید خانه و انتقالش به دیگری به شرحی که در سؤال آمده است، در صورتی که برخلاف قوانین و مقررات بانکی نباشد، شرعاً جایز است.

کد سایت fa6840