آیا می توان بر اساس آنچه در خواب و رؤیا دیده ایم، عمل کنیم؟
آیا می توان بر اساس آنچه در خواب و رؤیا دیده ایم، عمل کنیم؛ مثلاً اگر در خواب ببینیم با کسی ازدواج کرده ایم، آیا می توان نتیجه گرفت که وی فرد مناسبی برای ازدواج است یا بگوییم این کار برای ما مستحب است؟

باسمه تعالی

خواب و رؤیا حجیت شرعی ندارد حتی اگر فرد یقین کند که اهل بیت ـ علیهم السلام ـ را در خواب دیده است و مطلبی را از ایشان شنیده است. بنابراین نمی توان بر اساس یک خواب حکم شرعی به دست آورد. مکلف وظیفه دارد که اعمال و رفتار خود را با احکام شرع مقدس که فقها بیان می کنند، تطبیق بدهد نه خواب و رویا. طبق دستورات دینی ازدواج مستحب مؤکد است و اگر فرد در اثر ازدواج نکردن به گناه می افتد، واجب است ازدواج کند. همچنین بهتر است مؤمن با کسی ازدواج کند که مؤمنه و هم شأن او باشد.