من خانمی هستم که بنا به ضرورت شغلم ممکن است دستم به بدن آقایان بخورد، به همین دلیل در زمان کار از دستکش استفاده می‌کنم تا دستم با بدن نامحرم تماس پیدا نکند. آیا با دستکش دیگر گناهی مرتکب نمی‌شوم؟
من خانمی هستم که بنا به ضرورت شغلم ممکن است دستم به بدن آقایان بخورد، به همین دلیل در زمان کار از دستکش استفاده می‌کنم تا دستم با بدن نامحرم تماس پیدا نکند. آیا با دستکش دیگر گناهی مرتکب نمی‌شوم؟

باسمه تعالی

در صورتی که شغل شما در حوزۀ درمان باشد مانند پزشکی یا پرستاری، تماس دست شما با بدن آقایان در حد متعارف و مورد نیاز اشکال ندارد. در غیر این صورت، اگر این کار غیر اختیاری باشد و نیز به صورت نادر و موردی اتفاق می افتد، حتی بدون دستکش نیز، گناهی رخ نداده است. اما اگر این برخورد، اختیاری باشد یا به صورت متعدد و قابل توجه رخ می دهد، باید از دستکش یا چیزی که مانع برخورد مستقیم دست شما با بدن آقایان می شود، استفاده کنید و با این کار دیگر گناهی مرتکب نمی شوید. البته بهتر است در تمام فرض های گفته شده از دستکش یا مانع استفاده کنید.

کد سایت fa6852