عضو یک شرکت تعاونی هستم که در جلسۀ مجمع عمومی مبلغی به عنوان شارژ سالیانه تصویب شد و مقرر شد که این مبلغ اگر تا مهلت مقرر پرداخت نشود، مشمول جریمۀ ماهیانۀ دو درصدی گردد آیا پرداخت این جریمه از لحاظ شرعی جایز است؟
عضو یک شرکت تعاونی هستم که در جلسۀ مجمع عمومی مبلغی به عنوان شارژ سالیانه تصویب شد و مقرر شد که این مبلغ اگر تا مهلت مقرر پرداخت نشود، مشمول جریمۀ ماهیانۀ دو درصدی گردد آیا پرداخت این جریمه از لحاظ شرعی جایز است؟

باسمه تعالی

مقرر کردن جریمۀ مزبور شرعاً جایز است و پرداخت آن بر کسانی که مشمول آن می شوند، واجب است.

کد سایت fa6855
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت