شخص معلولی که کسی حاضر به ازدواج با او نیست، آیا برای ارضای میل جنسی جایز است خود ارضایی داشته باشد؟
شخص معلولی که کسی حاضر به ازدواج با او نیست، آیا برای ارضای میل جنسی جایز است خود ارضایی داشته باشد؟ اسلام چه راهکاری برای این چنین افرادی دارد؟

باسمه تعالی

استمنا (خود ارضایی) جایز نیست و کسانی که ازدواج دائم برایشان مقدور نیست، برای ارضای میل جنسی می توانند ازدواج موقت انجام دهند.

کد سایت fa6863
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی