دو سه تا تفسیر معرفی بفرمایید که که نه مثل «المیزان» کمی سنگین باشد و نه مثل «نمونه» که نکات علمی اش کم باشد؟
دو سه تا تفسیر معرفی بفرمایید که که نه مثل «المیزان» کمی سنگین باشد و نه مثل «نمونه» که نکات علمی اش کم باشد. در عین حال تفسیری باشد که طلبه سطح عالی با مطالعه اش بتواند نسبتاً به اغراض آیه دسترسی پیدا کند و حاوی بررسی لغات و روشن کردن آیه باشد و ترجیحاً در بردارندۀ نکات خوب و مهم دیگر تفاسیر.

باسمه تعالی

بهترین تفسیر برای چنین هدفی تفسیر «تبیان» تألیف شیخ طوسی ـ رحمة الله علیه ـ است.

کد سایت fa6868
طبقه بندی موضوعی تحصیل در حوزه|قرآن