حکم کاشت ناخن یا استفاده از لاک چیست؟ آیا می شود با ناخن کاشته شده یا لاک روی ناخن وضو گرفت و غسل کرد؟
حکم کاشت ناخن یا استفاده از لاک چیست؟ آیا می شود با ناخن کاشته شده یا لاک روی ناخن وضو گرفت و غسل کرد؟

باسمه تعالی

1. در وضو، شستن تمام گردی صورت و تمام دو دست از آرنج تا نوک انگشتان، واجب است؛ البته شستن ظاهر صورت و دست ها کافی است و رساندن آب به زیر موها لازم نیست و نیز شستن قسمت بلند شدۀ ناخن که از محدودۀ انگشت خارج است یا قسمتی از ریش که از محدودۀ گردی صورت خارج است، لازم نیست.

2. در غسل باید آب به پوست بدن برسد و علاوه بر آن موهای کوتاه که در محدودۀ بدن فرد محسوب شود مانند ریش کم یا مژه باید شسته شود ولی شستن موهای بلند لازم نیست.

3. اگر در اعضای وضو یا غسل مانعی از رسیدن آب وجود داشته باشد، واجب است برطرف شود و اگر مانعی ایجاد شود که رفع آن غیر ممکن است یا عسر و حرج دارد،* لازم نیست برطرف شود و می توان با همان مانع وضو گرفت یا غسل کرد؛ البته احتیاط مستحب آن است که تیمم هم انجام دهد.

4. ایجاد مانعی در اعضای وضو و غسل که رفع آن غیر ممکن است یا عسر و حرج دارد، حرام است؛ مگر در صورتی که ضرورتی وجود داشته باشد یا غرض عقلائی مشروعی در انجام این کار باشد، مانند درمان.

5. زیبایی دست و ناخن که هدف از کاشت ناخن و استفاده از لاکِ غیر قابل پاک شدن است، یک غرض عقلائی مشروع شمرده می شود.

 

* مشقت طاقت فرسا و غیر قابل تحمل

کد سایت fa687
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال