آیا اگر در صیغۀ قبول قبلت نکاح به جای قبلت النکاح خوانده شود یا قبلت تزویج به جای قبلت التزویج خوانده شود، عقد نکاح درست است؟
اینجانب از کشمیر تحت تسلط هند هستم. آیا اگر در صیغه های قبولی قبلت نکاح به جای قبلت النکاح خوانده شود یا قبلت تزویج به جای قبلت التزویج خوانده شود، عقد نکاح درست است در حالی که تمام جاها صیغۀ قبول همین طور واقع شده است؟ اگر جواب منفی است در آن صورت راه حلش چه خواهد بود؟

باسمه تعالی

نکاح به همان صورت صحیح است.

کد سایت fa6870
طبقه بندی موضوعی احکام و شرایط عقد