کسی چند سال است که هر روز برای کار از شهر خود تقریباً ۸ فرسخ می رود به کارخانه و شب ۸ فرسخ می آید به شهر خود. با توجه به اینکه رفتن به مسافرت قبل از ظهر روزه را باطل می کند، آیا این شخص می تواند روزۀ قضا بگیرد؟
کسی چند سال است که هر روز برای کار از شهر خود تقریباً ۸ فرسخ می رود به کارخانه و شب ۸ فرسخ می آید به شهر خود. با توجه به اینکه رفتن به مسافرت قبل از ظهر روزه را باطل می کند، آیا این شخص می تواند روزۀ قضا بگیرد؟

باسمه تعالی

از آنجا که این شخص به اندازۀ مسافت شرعی سفر نکرده است و نیز  اینکه کثیر السفر است و همچنین شغلش در سفر است، شرعاً مسافر محسوب نمی شود. بنابراین سفر کردن قبل از ظهر اشکالی در روزه اش ایجاد نمی کند و روزه اش صحیح است و در ماه رمضان واجب است روزه بگیرد و نمی تواند به این بهانه روزۀ واجب را ترک کند تا روزۀ قضا بجا آورد.

کد سایت fa6876
طبقه بندی موضوعی احکام روزه مسافر|وقت نماز