اگر شخصی با اجازۀ صاحب خانه مشغول نماز شود و بعد از نماز، صاحب خانه بفهمد که این فرد اقدامی انجام داده است که اگر از اول نسبت به آن مطلع می‌بود به آن فرد اجازه نماز خواندن نمی‌داد. آیا نمازی که آن شخص خوانده صحیح است؟
اگر شخصی با اجازۀ صاحب خانه مشغول نماز بشود و صاحب خانه هم به این تصرف و نماز خواندن شخص در خانه‌اش راضی باشد اما بعد از نماز، صاحب خانه بفهمد که این فرد نسبت به صاحب خانه اقدامی انجام داده است که چنانچه صاحب‌خانه از اول نسبت به آن مطلع می‌بود به آن فرد اجازه نماز خواندن در خانه‌اش را نمی‌داد. در چنین صورتی آیا نمازی که آن شخص خوانده محکوم به صحت است یا حکم نماز در دار غصبی را دارد؟

باسمه تعالی

نماز خوانده شده صحیح است.

کد سایت fa6880
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار