آیا در نمازهای مستحبی و نوافل یومیه می توان قسمتی از یک سوره را خواند؟ آیا در نمازهای مستحبی به هنگام قرائت سوره، باید بسم الله الرحمن الرحیم را گفت؟
آیا در نمازهای مستحبی و نوافل یومیه می توان قسمتی از یک سوره را خواند؟ آیا در نمازهای مستحبی به هنگام قرائت سوره، باید بسم الله الرحمن الرحیم را گفت؟

باسمه تعالی

1. خواندن قرآن بعد از حمد در نمازهای واجب و مستحب، استحباب دارد و بهتر است این قرآن در قالب یک سورۀ کامل باشد. بنابراین خواندن سوره بعد از حمد در نمازهای واجب و مستحب، واجب نیست؛ هرچند مطابق احتیاط است.

2. «بسم الله الرحمن الرحیم» در این جهت قسمتی از سوره محسوب می شود و همان حکم را دارد.

کد سایت fa689
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز