چند عقد اجارۀ متوالی با شخص دیگر منعقد کرده‌ام به گونه‌ای که در عقد اجارۀ اول، انجام چند عقد اجارۀ دیگر شرط شده است. چه حکمی دارد؟
بنده قراردادی متشکل از چند عقد اجارۀ متوالی با شخص دیگر منعقد کرده‌ام به گونه‌ای که در عقد اجارۀ اول، انجام چند عقد اجارۀ دیگر شرط شده است بدین صورت که در عقد اول با سررسید سه ماهه، نرخ اجاره‌ بهای اولین عقد با نرخ مشخص یعنی ۲۰ درصد ارزش دارایی تعیین شده است. آنگاه ضمن این عقد اجاره، شرط کرده‌ایم که دو طرف موجر و مستأجر متعهدند تا سررسید آخرین عقد اجاره، ابتدای هر دورۀ زمانی (هر سه ماه یکبار) عقد اجاره را تجدید کنند و نرخ اجاره‌ بهای هر عقد با لحاظ نرخ تورم دورۀ قبل، مقدار مشخص باشد: الف) آیا این قرارداد صحیح است و با توجه به شیوۀ تعیین اجاره‌ بها مشکل غرری بودن در آن ایجاد نمی‌شود؟ ب) در صورت تعیین نرخ کف و سقف برای اجاره‌ بها، قرارداد، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال اکنون فقط یک عقد اجاره منعقد شده است که همان اجارۀ اول است و اجاره های دیگر هنوز رخ نداده است، بلکه صرفاً طرفین در قالب شرط ضمن عقد تعهد به انعقاد آن اجاره ها در موعد خودشان داده اند. این عقد و شرطِ تجدید پی در پی اجاره در ضمن آن، صحیح هستند و بر طرفین واجب است که به شرط مزبور عمل کنند.

کد سایت fa6890
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه اجاره